บริษัท แพคกอน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันายน 2545 โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาระบบสารสนเทศด้านซอฟแวร์ และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท จุดแข็งของบริษัท ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญในด้าน

  • Electronic Design
  • Software Development
  • Enterprise Network Implementation

ปัจจุบัน เรามุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Cloud Computing, Big Data, Internet of Thing, 5G ฯลฯ เพื่อรองรับความต้องการกลุ่มลูกค้า ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้มีการขยายกิจการ สู่ 12 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้ โดยยึดหลัก การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เพื่อสร้างความได้เปรียบ และจุด แข็งในการดําเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีการขยายฐานการลงทุนด้านธุรกิจโดยเข้าร่วมลงทุนกับ พันธมิตรทางธุรกิจ ท้องถิ่นที่มีความแข็งแกร่งในต่างประเทศ อาทิเช่น กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยมี แผนขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน และ 58 ประเทศมุสลิม