PAKGON INNOVATION

เรามุ่งมั่นพลิกโฉมองค์กร เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม โดย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันและอนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสมผสานหลายกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเร็จให้แก่ลูกค้า และพัฒนาองค์กรของเราสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

การเกษตร

โครงการเกษตรอัจฉริยะ ที่แรกในไทย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาทางการเกษตร ปัจจุบันไม่สามารถทราบ ได้เลยว่า การปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นการทำการเกษตรแบบใด กำลังการผลิต มีเท่าไหร่ ผลผลิตชนิดใดมีสารเคมีหรือไร้สารเคมี ซึ่งไม่สามารถแยกประเภทและ ควบคุมได้

Smart Agriculture

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการกับปัญหาและช่องว่างนี้

การผลิตและแปรรูป

โครงการเกษตรอัจฉริยะ ที่แรกในไทย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการศึกษาความต้องของการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าให้ตรงกับความต้องการตลาด รวมถึงให้ความรู้ในการผลิตและแปรรูป

Smart Agriculture

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการ

ค้าส่ง ค้าปลีก

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในด้านการค้าขาย แบบปลีก-ส่ง เปิดช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคขายสินค้าให้กันโดยตรงผ่านระบบ Connect

Smart Business Smart Finance และ Smart Transport

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การเงินธนาคาร

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การทำธุรกรรม ทางการเงินให้ง่าย สะดวก ปลอดภัย

Smart Finance

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการ

การแพทย์

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคิว ในการรักษา ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยมักต้องเสียเวลาไปกับการรอคิวในการรักษา เป็นเวลานาน

Smart Health

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การศึกษา

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การเรียน การสอน เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่“ Remote Teaching” ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้นโดยเฉพาะ

Smart Education

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย ในงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและงานตรวจการตั้งด่านของสำนักตำรวจ

Smart Security

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

สาธารณูปโภค

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานด้านสาธารณูปโภคในลักษณะ gateway ทำการตัดเงินให้จากระบบ Connect ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงง่ายต่อการบริหารจัดการ

Smart Public Utilities

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

คมนาคมและขนส่ง

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในเมือง จะดีแค่ไหนถ้าประชาชนไม่ต้องเสียเวลาในการรอรถเป็นเวลานานๆ และสามารถคำนวณเวลาในการเดินทางไปยังจุดต่างๆได้

Smart Transportation

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลังงาน

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ด้านพลังงานด้วย Smart Meter ช่วยในเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน รายงานการใช้งาน เพื่อฝ่ายบริหารนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ คำนวณและวางแผนการผลิตกระแสไฟฟ้า

Smart Energy

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารข้อมูลแต่การส่งข้อมูลไปให้ตรงกับความต้องการของผู้รับนั้นถึงจะที่ได้ว่าเป็นการส่งข้อมูลที่ประสบความสำเร็จซึ่งเราสามารถบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้ได้

Smart Communication

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

อาคารและที่อยู่อาศัย

มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัย ในสถานที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติอะไรขึ้นได้บ้าง แต่ถ้ามีการป้องกันไว้ก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งในตัวบุคคลและทรัพย์สินให้กับประชาชน

Smart Public Utilities

จึงเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ