อิทธิพลของการกำหนดฟังก์ชันเชื่อมโยงไม่ถูกต้อง

งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ (KI/CaO/Al2O3) เพื่อใช้ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค ชันของน้ามันปาล์มกับเมทานอล ตัวเร่งปฏิกิริยาเตรียมได้โดยจุ่มชุ่มโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) เข้มข้น 35 % โดย น้าหนัก ลงบนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 50 % โดยน้าหนัก และตัวรองรับอะลูมินา (Al2O3) จากนั้นแคลไซน์ที่ อุณหภูมิ 500 oC เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ (XRD) และศึกษาความแรงของเบสด้วยวิธี Hammett indicator นอกจากนี้ยังศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของ ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ประกอบด้วยปริมาณตัวเร่ง อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอล ต่อน้ามัน และระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา พบว่าใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 5 % โดยน้าหนัก อัตราส่วนเมทานอลต่อน้ามัน ที่ 9:1 ท่ีอุณหภูมิ 65 oC และใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 1 ชั่วโมง ได้ปริมาณไบโอดีเซลสูงถึง 98.5 %

ค้าส้าคัญ : ไบโอดีเซล; ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชัน; น้ามันปาล์ม; ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์; โพแทสเซียมไอ โอไดด์/แคลเซียมออกไซด์/อะลูมินา

นรินทร์ ตันไพบูลย์

นรินทร์ ตันไพบูลย์

นักวิเคราะห์อาวุโส (การผลิตไฟฟ้า, Modern Trade, เคมีภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์) วิจัยกรุงศรี

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

เราทำงานร่วมกับทีมผู้นำที่มีความทะเยอทะยานที่ต้องการกำหนดอนาคต ไม่ใช่ซ่อนตัวจากอนาคต เราบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาร่วมกัน