บทวิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภคในประเทศไทยปี 2566: เมื่ออัตราเงินเฟ้อ การว่างงานลดลง

การคาดการณ์การเติบโตที่แท้จริงของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยในปี 2566 สอดคล้องกับการคาดการณ์ของทีมงาน Pakgon ของเราที่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราที่แท้จริงที่ 3.6% ในปี 2566 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% ในปี 2565 เล็กน้อย

การคาดการณ์การเติบโตที่แท้จริงของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยในปี 2566 สอดคล้องกับการคาดการณ์ของทีมงาน Pakgon ของเราที่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราที่แท้จริงที่ 3.6% ในปี 2566 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% ในปี 2565 เล็กน้อย

และอีก 5 ปีนับจากนี้ ให้ความสำคัญกับปัจจัย 7 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ สิทธิ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ เทคโนโลยี ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณค่า ทั้งนี้แนวโน้มสำคัญนั้นประกอบไปด้วย

ใส่ใจตัวเองมากขึ้น: ผู้บริโภคจะกลับมาให้ความสนใจกับตนเองอีกครั้ง แบรนด์ควรช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับตัวเอง
ส่งต่อพลังให้แก่ผู้คน: แบรนด์ควรให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ในฐานะผู้ร่วมลงทุน ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันกับแบรนด์
ความเหนื่อยล้าที่มากเกินไป: ผู้บริโภคเริ่มไม่สนใจเสียงรอบข้าง พวกเขาจะสนใจเพียงแต่สิ่งที่สำคัญต่อพวกเขาเท่านั้น

ให้ความสนใจกับสินค้าท้องถิ่น: การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นวิธีที่ผู้บริโภคสามารถควบคุมการเงิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อจิตใจ ในขณะที่พวกเขาได้ตอบแทนสังคมไปด้วย

การจับจ่ายอย่างรอบคอบ: ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความยืดหยุ่น ความคงทน และความยั่งยืนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในสายตาของผู้บริโภคในการประเมินคุณค่ามากขึ้น

ผลกระทบของเทรนด์ต่อตลาด แบรนด์ และผู้บริโภคในปี 2566 และปีต่อ ๆ ไป มีดังนี้:
ใส่ใจตัวเองมากขึ้น

“ในช่วงที่ผ่านมานี้ ผู้บริโภคมีแนวคิดเพื่อส่วนรวม โดยได้ลดความต้องการส่วนตัวลงและให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของส่วนรวม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เริ่มคลี่คลายลง ผู้บริโภคจึงได้เริ่มกลับมาสนใจตัวเองอีกครั้ง

“เมื่อผู้บริโภคต้องการสร้างสิ่งใหม่ให้กับตัวตนของพวกเขา แบรนด์สามารถเติมเต็มความต้องการเหล่านั้นด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและฝึกฝนความเชี่ยวชาญในด้านใหม่ ๆ สิ่งที่น่าสนใจคือ ความต้องการสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีจะเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้บริโภคกำลังสำรวจและทำความเข้าใจกับสิ่งที่อาจจะถูกมองข้ามไป หากเรามองการณ์ไกลกว่านั้น ผู้บริโภคจะใช้เมตาเวิร์สในการสร้างตัวตนที่มีเอกลักษณ์และกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมดิจิทัลรอบ ๆ ตัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระจายของตัวตนในโลกออนไลน์ และจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องในการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากข้อมูลการใช้งานดิจิทัลของผู้บริโภคมีความสำคัญและซับซ้อนมากกว่าเดิม”

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

เราทำงานร่วมกับทีมผู้นำที่มีความทะเยอทะยานที่ต้องการกำหนดอนาคต ไม่ใช่ซ่อนตัวจากอนาคต เราบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาร่วมกัน